TIJDSCHRIFTEN


Elf Novemberherdenking - toespraak
Hugo BIETS, schepen van Onderwijs en Cultuur, Stadhuis Tongeren - tijdschrift 4/2006

Mevrouw de burgemeester, Mijnheer de ereburgemeester, Mijnheer de eresenator,
Geachte vertegenwoordigers van de verschillende overheden
Geachte voorzitters, bestuursleden en afgevaardigden van de Vaderlandslievende verenigingen,
Dames en heren,

Vandaag is het de verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Vandaag herdenken we iedereen die tijdens die Eerste Wereldoorlog maar ook in de loop van de Tweede Wereldoorlog voor de vrijheid heeft geleden en voor de vrijheid heeft gestreden : voor de persoonlijke vrijheid IN ons land en voor de nationale vrijheid VAN ons land.

Sommigen vragen wel eens : heeft zo’n herdenking, zovele jaren na de oorlog, nog wel nut ? Anderen twijfelen ronduit aan de zin daarvan.

En nog anderen – dames en heren, het moet worden gezegd – nog anderen wijzen dit allemaal en helemaal af, doen dit allemaal en helemaal af als ouderwets patriottistisch gedoe, als de laatste oprisping zo al niet als de ultieme stuiptrekking van een ten dode opgeschreven Staat en van een tot verdwijnen gedoemd land.

Ik heb geen glazen bol. Ik ken de geheimen niet van de toekomst. Ik weet niet wat er met dit land, met ONS land te gebeuren staat, zeker niet nu er steeds vaker en steeds luider alweer een nieuwe staatshervorming wordt geëist.

Alweer een nieuwe staatshervorming dus : na die van 1970, na die van 1980, na die van 1988, na die van 1993, na die van 2001 !

Ik weet niet wat die zesde hervorming van onze Staat zal inhouden en meebrengen. Maar ik weet wél dat de inkt ervan niet eens opgedroogd zal zijn, of sommigen zullen een zevende eisen, in afwachting van een achtste. Want nooit zal de honger, nooit de vraatzucht gestild zijn van diégenen die niet rusten zolang dit land, zolang ONS land, niet helemààl ontrafeld zal zijn – zolang dit land, ONS land, zal bestaan.

Ik vraag me wel eens af, wanneer het zover zal zijn, wat er dan gaat gebeuren met herdenkingen als deze, wat er dàn zal gebeuren met de herinnering aan de soldaten die in de beide wereldoorlogen aan de goéde kant stonden, wat met de herinnering aan de weerstanders die het extreemrechtse nationalisme toen daadwerkelijk hebben bestreden, wat met de oorlogsinvaliden, met de politieke gevangenen, met de weggevoerden naar de krijgsgevangenen- en naar de uitroeiingkampen, met de gefolterde en met de vermoorde landgenoten.

Ik vraag me wel eens af wat er zal gebeuren met de nagedachtenis van de in Vreren vermoorde franstalige Belgische soldaten, met de nagedachtenis van de in Lauw gesneuvelde Belgische soldaten uit o.a. het franstalige deel van Brabant en uit Henegouwen, met de nagedachtenis van de twee jonge Tongenaren - Victor Baeten (amper 18 jaar) en Gerard Houbrechts (nauwelijks 19 jaar) - die als verzetslieden van de Belgische Nationale Beweging, één enkele dag voor de bevrijding van hun en onze stad in Glons werden terechtgesteld.

Ik vraag me wel eens af OF – en in welke mate – dan de geschiedenis van de oorlog en van de bezetting zal herschreven worden.

Dames en heren, ik heb geen glazen bol. Ik ken de geheimen niet van de toekomst. Ik weet niet hoe het met ons land straks verder kan. Maar ik weet wel dat niemand het recht heeft om het ONrecht van de twee oorlogen goed te praten, dat niemand het recht heeft om de brutaliteit van de twee bezettingen af te zwakken, dat niemand het recht heeft om de angst van zovelen in dit land te negeren, de pijn van zovelen te loochenen, de wanhoop van zovelen te ontkennen en het offer van zovelen te vergeten.

Niémand heeft dat recht. En niémand mag dat recht ooit krijgen.

In naam van al de onschuldigen; In naam van allen die wij vandaag eren als onze oud-strijders en onze weerstanders, die toen wél aan de juiste kant wilden staan; in naam van allen die vandaag, eens te meer, hier en op zovele andere plaatsen in ons land op het appèl zijn om hulde te brengen aan hun dode kameraden.

In naam van al de onzen, ik dank u.

TERUG

BULLETINS


Discours à l’occasion de l’Armistice
Hugo BIETS, échevin de l’enseignement et de la culture, Hôtel de Ville -Tongres, bulletin 4/2006

Madame le Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre honoraire, Monsieur le sénateur honoraire,
Messieurs les représentants des diverses autorités,
Mesdames et Messieurs les présidents, administrateurs et délégués des associations patriotiques,
Mesdames et Messieurs,

Aujourd'hui, c’est l'anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale.

Aujourd'hui nous commémorons tous ceux qui, au cours de cette Première Guerre mondiale mais aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont souffert et lutté pour la liberté : pour la liberté personnelle EN notre pays et pour la liberté nationale DE notre pays.

Certains demandent parfois : une telle commémoration, tant d’années après la guerre, est-ce encore utile ? D’autres doutent carrément du sens à y apporter.

D’autres encore - et, Mesdames et Messieurs, ceci doit être dit - d’autres encore refusent complètement tout ceci ; ils le considèrent comme du patriotisme totalement démodé, comme le dernier hoquet, je dirais même l’ultime convulsion d’un Etat voué à la mort, d’un pays condamné à disparaître.

Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne connais pas les secrets de l'avenir. Je ne sais ce qui va advenir de ce pays, de NOTRE pays, et encore moins maintenant qu’une nouvelle réforme de l'Etat est réclamée de plus en plus souvent et de plus en plus fort.

Ainsi donc encore une nouvelle réforme de l'Etat: après celle de 1970, après celle de 1980, après celle de 1988, après celle de 1993, après celle de 2001 !

Je ne sais ce qu’impliquera cette sixième réforme de notre Etat ni ce qu’elle apportera. Ce que je sais est que l'encre n’en sera pas encore séché que certains réclameront une septième réforme... en attendant une huitième. Car jamais la faim ne sera apaisée, jamais la voracité ne s’éteindra chez ceux qui ne se reposeront pas tant que ce pays, NOTRE pays, ne soit totalement dépecé - tant que ce pays, NOTRE pays, existera.

Je me demande parfois, si on arrive jusque là, ce qui adviendra alors des commémorations comme celle-ci ; ce qui adviendra alors du souvenir des soldats qui se trouvaient du bon côté dans ces deux Guerres mondiales, du souvenir des résistants qui ont effectivement combattu à ce moment-là l’extrême droite nationaliste, des invalides de guerre, des prisonniers politiques, des déportés vers les camps de prisonniers - et vers les camps d’extermination, de ceux qui ont été torturés et de nos compatriotes assassinés.

Je me demande parfois ce qui adviendra du souvenir de ces soldats belges francophones morts à Vreren, du souvenir de ces soldats belges, venant entre autres du Brabant wallon et du Hainaut, tombés à Lauw, du souvenir de ces deux jeunes de Tongres - Victor Baeten (à peine 18 ans) et Gerard Houbrechts (guère plus de 19 ans) - qui, en tant maquisards du Mouvement National Belge, furent exécutés à Glons un jour seulement avant la libération de leur ville, qui est aussi la nôtre .

Je me demande bien parfois SI - et dans quelle mesure - l'histoire de la guerre et de l'occupation ne sera pas alors réécrite.

Mesdames et Messieurs, je n’ai pas de boule de cristal. Je ne connais pas les secrets de l'avenir. Je ne sais pas ce qui peut encore advenir de notre pays. Mais ce que je sais, c’est que personne n'a le droit de parler en bien de l'INjustice des deux guerres, personne n’a le droit d’amoindrir la brutalité des deux occupations, personne n’a le droit d’ignorer l’angoisse d’un si grand nombre, de désavouer leur douleur, de nier leur détresse, d’oublier leur sacrifice.

Personne n'a ce droit. Et personne ne doit jamais obtenir ce droit.

Au nom de tous les innocents,
Au nom de tous nos anciens combattants et résistants que nous honorons aujourd'hui et qui, à ce moment-là, voulurent bien se trouver du bon côté. Au nom de tous ceux qui aujourd'hui, une fois de plus, ici et en tant d’autres lieux de notre pays, ont répondu à l'appel et sont venus rendre hommage à leurs camarades décédés.

Au nom de tous les nôtres, je vous remercie.

RETOUR(c) Copyright - Pro Belgica vzw-asbl - 2008.