TIJDSCHRIFTEN


Overwegingen
Albert Paternostre, tijdschrift 1/2006

In het “driemaandelijks informatiebulletin B Flash”, het orgaan van de beweging B Plus, verscheen in het nummer van oktober 2005 een artikel van de hand van Ludo DIERICKX met als titel “Albert Coppé had het geschreven…”. Deze Vlaamse politieke persoonlijkheid, die overleden is, was in zijn tijd lid van PRO BELGICA. Tijdens een algemene vergadering had hij strenge kritiek op de maatregelen die de regering voorschreef om het federalisme te bevorderen.

Zoals verscheidene van zijn Vlaamse collega’s, met onder hen een gewezen eerste minister, vergeleek hij het Belgisch federale systeem met dit van andere federale landen als Duitsland en de Verenigde Staten. En hij haalde volgend citaat aan van deze eerste minister:
“(…) In echte federale landen als Duitsland zijn asymmetrische regeringen mogelijk, omdat daar nationale partijen bestaan en de regel geldt: “Bundesrecht bricht Landesrecht” (…). In België hebben we geen nationale partijen en geen hiërarchie van normen en wetten… Het bijstellen van onze institutionele werking is dringend. (…) Vele multinationals zullen nu concluderen dat het hier een bananenrepubliek is geworden…”

In het voorwoord van zijn boek “Polemiek rond België”, schreef M. Coppé : "(…) En het frustrerende is dat nooit iemand bij de politici, noch bij de adviseurs, juridische of ander, zijn ontslag aangeboden heeft, liever dan slecht werk te presteren (…) Vier diensten voor Buitenlandse Handel, waar Duitsland er slechts één heeft en de Verenigde Staten eveneens, en zeven diensten voor wetenschappelijk onderzoek (…)”

De auteur van het artikel is bitter. Hij maakt de opmerking dat er niemand onder de politici en de media de aandacht vestigt op de “werkelijke gevaren die eigen zijn aan het systeem". Zoals ook de westerse democratieën, 70 jaar terug, omwille van hun zwakheid tegenover het totalitarisme, gedeeltelijk verantwoordelijk waren voor het losbarsten van de tweede wereldoorlog, zo zijn ook onze democratische partijen gedeeltelijk verantwoordelijk voor het ontstaan van nationalistische begrippen en geweld, dat zowel uit het Zuiden als uit het Noorden van het land afkomstig is.

Deze zeer reële afwijkingen werden al vermeld in de brochure "HET BESTAAN EN HET OVERLEVEN VAN BELGIE ZIJN IN GEVAAR (1)" een uitgave van PRO BELGICA in 1999 met als besluit een OPROEP :

Wij roepen al onze politieke autoriteiten op : vervult naar best vermogen uw opdracht het Land te besturen “als een goed huisvader” en brengt in de instellingen de correcties aan zonder welke ons België niet kan overleven.

DAMES EN HEREN VAN DE POLITIEKE KLASSE, WIJ ZIEN ZEER DUIDELIJK WAAR HET HEENGAAT, EN WIJ SMEKEN U : WORDT WAKKER, WANT ONS LAND VERKEERT IN GROOT GEVAAR.

Zullen wij op een zekere dag een staatsman (of een staatsvrouw) hebben die de moed zal opbrengen om de koe bij de hoorns te vatten en een onmisbaar paardenmiddel zal voorschrijven om ons land uit het slop te halen waarin het zich bevindt? Het is ook noodzakelijk de misprijzende woorden uit het Noorden en het Zuiden van het land die het separatisme aanwakkeren, te doen ophouden. Wanneer men ziet wat er in het buitenland gebeurt, zou het wel eens een vrouw kunnen zijn die uit het duister naar voor zal treden.

N.V.D.R. : Wij stuurden onlangs nog een brochure “het bestaan en het overleven van België zijn in gevaar” aan een eminente Staatsman die naar onze mening loyaal is en zich betrokken voelt met de eenheid van België. Helaas antwoordde hij ons op een sarcastische wijze. Is het nog mogelijk dat deze vooruitziende man of vrouw uit de rangen van onze huidige politici zal opstaan…?

(1) U kunt een exemplaar van dit brochure gratis ontvangen door onze webbladzijde Documenten te bezoeken.

TERUG

BULLETINS


Réflexions
Albert Paternostre, bulletin 1/2006

Dans le « Bulletin d’Information trimestriel B Flash », organe du mouvement B Plus, d’octobre 2005, paraît un article de Ludo DIERICKX sous le titre : « Albert Coppé l’avait écrit... ». Cet homme politique flamand, aujourd’hui décédé, était en son temps membre de PRO BELGICA. Lors d’une assemblée générale, il critiqua sévèrement les mesures préconisées par le gouvernement pour progresser dans le fédéralisme.

De même que plusieurs de ses collègues flamands, dont un ancien Premier ministre, il comparait le système fédéral belge à celui existant dans d’autres Etats fédéraux tels que l’Allemagne ou les Etats-Unis. Et de citer cet ancien Premier ministre :
« (...) Dans des pays réellement fédéraux comme l’Allemagne, des gouvernements asymétriques sont possibles parce qu’il s’y trouve des partis fédéraux et qu’y prévaut la règle « Bundesrecht bricht Landesrecht » (...) Nous n’avons pas de partis nationaux en Belgique, ni hiérarchie des normes et de la législation. La correction de notre fonctionnement institutionnel est urgente. (...) Bien des multinationales vont conclure que nous sommes une république bananière. »

Dans la préface de son livre « Polemiek rond België », M. Coppée écrivait : « (...) Et ce qui est frustrant, c’est que personne parmi les politiciens, ni les conseillers, juridiques ou autres, n’a offert sa démission plutôt que de faire un travail bâclé (...) Quatre services pour le Commerce extérieur là où l’Allemagne tout comme les Etats-Unis n’en possèdent qu’un, et sept services pour la recherche scientifique (...) »

L’auteur de l’article est amer. Il fait remarquer qu’on ne trouve personne parmi les politiques et les media, qui attire l’attention sur « les dangers inhérents au système ». De même que les démocraties occidentales, il y a 70 ans, ont leur part de responsabilité dans le déclenchement de la deuxième guerre mondiale en raison de leur faiblesse face au totalitarisme, de même nos partis démocratiques sont en partie responsables de l’émergence des concepts et des violences nationalistes, tant au Sud qu’au Nord du pays.

Ces anomalies bien réelles ont déjà été évoquées dans la brochure « L’EXISTENCE ET LA SURVIE DE NOTRE BELGIQUE SONT EN DANGER (1) » éditée par PRO BELGICA en 1999 et dont la conclusion est un APPEL:

Nous en appelons à toutes les autorités politiques : soyez soucieux de votre mission de gérer le Pays en « bon père de famille » et apportez aux institutions les corrections indispensables à la survie de notre Belgique.

MESDAMES, MESSIEURS DE LA CLASSE POLITIQUE, NOUS SOMMES CLAIRVOYANTS ET NOUS VOUS SUPPLIONS DE VOUS RÉVEILLER PARCE QUE NOTRE PAYS EST EN GRAND DANGER.

Aurons-nous, un jour, un homme (ou une femme) d’Etat qui aura le courage de prendre le taureau par les cornes et d’apporter les remèdes de cheval nécessaires pour sortir notre pays de l’imbroglio dans lequel il se trouve et faire cesser les propos méprisants d’hommes du Nord et du Sud du pays, qui ne font qu’attiser l’esprit séparatiste. A voir ce qui se passe à l’étranger, cet homme pourrait être une femme qui surgira dans nos ténèbres.

N.D.L.R. : Nous avons encore envoyé récemment notre brochure « l’Existence et la survie de notre Belgique sont en danger » à un éminent homme d’Etat que nous pensions encore loyal et concerné par l’unité de la Belgique. Il nous a malheureusement répondu avec sarcasme. Décidément, est-ce vraiment des rangs de nos hommes politiques actuels que surgira cet homme ou cette femme providentiel(le)... ?

(1) Vous pouvez obtenir un exemplaire gracieux de cette brochure en visitant notre section Documents.

RETOUR(c) Copyright - Pro Belgica vzw-asbl - 2008.