PRO BELGICA vzw


Sociaal doel

Het promoten van de vaderlandsliefde in de breedste zin van het woord, hulde brengen aan de concrete daden gesteld door de Belgen, die het Koninkrijk gemaakt hebben, het in ere houden van de herdenking der Gevechten van September 1830, trouw aan de Monarchie en alle manifestaties van eenheid en eendracht onder de Belgen aanmoedigen en bevorderen.


Ons adres

Pro Belgica

Pro Belgica vzw

Maatschappelijke zetel
Louis Schmidtlaan, 88/8
1040 Brussel


Algemeen Secretariaat
Alexandre Bertrandlaan, 51/3
1190 Brussel

E-mail : info@probelgica.be

> Neem contact op : volledige lijst


Raad van bestuur


Mevrouw Jacqueline de Montjoye, voorzitter
Dhr. Jean-Yves Stocq, ondervoorzitter
Dhr Albert Paternostre, secretaris generaal
Dhr. Pierre-Henri van Caubergh, penningmeester
Dhr. Bernard Coomans de Brachène, bestuurder
Dhr. Anthony Milléquant, bestuurder, webmaster
Dhr. Luc Beyaert, bestuurder
Provinciale afdelingen

De provinciale afdelingen zijn nieuwe structuren om de actie van Pro Belgica ter plaatse uit te breiden.
Een eerste provinciale afdeling, « Pro Belgica - Oost-Vlaanderen », werd in 2007 gesticht. Zij werd door de algemene vergadering van maart 2008 bevestigd.

> Neem contact op


Historisch overzicht

Pro Belgica werd opgericht als feitelijke vereniging in 1975, met de volgende doeleinden:

- Het Martelaarsplein te redden, waarvan de Overheid het Monument wou verplaatsen om er een ondergrondse parking te bouwen. Men was vergeten dat het Martelaarsplein in feite een geklasseerd kerkhof is waar 467 slachtoffers van de Septemberdagen van 1830 rusten.

- Samen te werken met de Stad Brussel om de jaarlijkse herdenking der Gevechten van September 1830 in ere te herstellen.

- Rekening houdend met de politieke omwentelingen in België, had Pro Belgica eerst als doel al de initiatieven in het belang van het behoud van een unitarisch België te bevorderen. Daarna, vermits België federaal is geworden, wil Pro Belgica getrouwheid aan de monarchie en alle manifestaties van eenheid en eendracht onder alle Belgen aanmoedigen en bevorderen.

Pro Belgica werd gesticht als vereniging zonder winstgevend doel op 31 januari 2002.


PRO BELGICA asbl


Objet Social

Promouvoir le patriotisme dans le sens le plus large du terme, honorer les Belges qui ont fait, servi et défendu le Royaume de Belgique, maintenir en honneur la commémoration des Combats de septembre 1830, favoriser et encourager la fidélité à la Monarchie et toutes les manifestations d’union et de concorde entre les Belges.Notre adresse

Pro Belgica

Pro Belgica asbl

Siège social
Boulevard Louis Schmidt, 88/8
1040 Bruxelles


Secrétariat général
Avenue Alexandre Bertrand, 51/3
1190 Bruxelles

Courriel : info@probelgica.be

> Contactez-nous : liste complète


Conseil d’Administration


Madame Jacqueline de Montjoye, président
M. Jean-Yves Stocq, vice-président
M. Albert Paternostre, secrétaire général
M. Pierre-Yves van Caubergh, trésorier
M. Bernard Coomans de Brachène, administrateur
M. Anthony Milléquant, administrateur, webmaster
M. Luc Beyaert, administrateur
Les sections provinciales

Les sections provinciales sont de nouvelles structures pour étendre l’action de Pro Belgica sur le terrain.
Une première section provinciale, « Pro Belgica - Flandre Orientale », fut créée en 2007. Elle fut confirmée par l’assemblée générale de mars 2008.

> Contactez-nous


Historique

Pro Belgica fut fondé en 1975 sous la forme d’une association de fait, avec les objectifs suivants :

- Sauver le site de la Place des Martyrs dont les Autorités voulaient déplacer le Monument qui s’y trouve et construire une aire de stationnement souterraine. Elles avaient oublié que la Place des Martyrs est un cimetière classé où reposent 467 victimes des Journées de Septembre 1830.

- Collaborer avec la Ville de Bruxelles pour remettre en honneur la commémoration annuelle de ces Combats de septembre 1830.

- Compte tenu des bouleversements politiques en cours, Pro Belgica s'était fixé aussi comme but de favoriser les initiatives en faveur du maintien de la Belgique unitaire, et puis, dans une Belgique devenue fédérale, d’encourager la fidélité à la Monarchie et toutes les manifestations d’union et de concorde entre les Belges.

Pro Belgica s’est constitué en association sans but lucratif le 31 janvier 2002.
(c) Copyright - Pro Belgica vzw-asbl - 2008-2012