DOCUMENTEN

MANIFEST
7 oktober 1993


AKTIEGROEP VOOR DE TOEKOMST VAN BELGIE
De lijst der verenigingen en personaliteiten die dit Manifest ondergetekend hebben wordt hieronder toegevoegd.

De burgers en de vaderlandslievende verenigingen, hierna vermeld, hebben de politieke instellingen, zoals zij nu wettelijk bestaan, loyaal en grondig onderzocht. Zij drukken hun ongerustheid uit omdat sommige van de nieuwe regels het overleven van België in het gedrang brengen.

De bepalingen die onbehagen wekken zijn de volgende :

- De buitenlandse politiek.

- De machten en de bevoegdheden van het nationale niveau zijn op een gevaarlijke manier beperkt en zwak. Nochtans, zoals in alle federale staten, moeten deze machten en bevoegdheden de gemeenschappelijke belangen van het geheel waarborgen en de samenhang van de Gemeenschappen en Gewesten en van alle burgers veiligstellen.

- De attributies van de Koning en de Ministers, betreffende de benoeming der Ministers en de ontbinding van het nationale Parlement, werden grondig gewijzigd en verminderd.

Deze bepalingen en de aan te brengen correcties en wijzigingen worden, hieronder, in vijf punten nader onderschreven.

* * *

Als loyale burgers van dit land, zijn wij allen verplicht onze nieuwe instellingen te erkennen. Inderdaad zij werden opgericht als gevolg van democratische beslissingen van de nationale vertegenwoordiging, genomen in overeenstemming met de Grondwet.

Maar wij hebben ook het democratisch recht en de burgerplicht, eerst de aandacht te vestigen op de aspecten van deze instellingen die fataal leiden naar separatisme, en, vervolgens, de wijzigingen en verbeteringen, die noodzakelijk zijn om de toekomst van België te verzekeren, voor te stellen.

Laat ons constructief zijn, en, om te beginnen, laat ons actief deelnemen aan deze voorlichtingsactie. Lees dus dit Manifest, kopieer het, en verspreid het. Dit Manifest moet bekend worden in alle kringen, in alle gezinnen, in alle huizen !

België heeft U nodig,
Wees niet alleen een bewoner van dit land : neem uw plaats in
als verantwoordelijk staatsburger.


* * * * *

Samenvatting van 5 punten, die in het huidige staatsbestel, gevaarlijk zijn voor de toekomst van België

1) De Gemeenschappen en Gewesten verkregen het recht internationale verdragen te sluiten. De Gewesten verwierven bovendien een ruime bevoegdheid betreffende de buitenlandse handel, inbegrepen die om handelsattachés in de diplomatieke en consulaire posten te benoemen.

Deze bepalingen zijn een bron van separatisme vermits ze de buitenlandse politiek ontwrichten. De bepalingen verlenen aan de Gemeenschappen en Gewesten de mogelijkheid om zich in het buitenland te gedragen als autonome soevereine staten, wat zij in geen geval zijn.

2) Indien het gezag van de centrale overheid zwak is, loopt een Federale Staat gevaar uiteen te vallen. Welnu, de nieuwe Grondwet bepaalt : "De federale overheid is slechts bevoegd voor de aangelegenheden die de Grondwet en de wetten, krachtens de Grondwet zelf uitgevaardigd, haar uitdrukkelijk toekennen. De Gemeenschappen of de Gewesten zijn, ieder wat hem betreft, bevoegd voor de overige aangelegenheden..."

Deze beperkingen van de bevoegdheden van de federale overheid, die bovendien verscherpt wordt door de tendens van de huidige politieke partijen om de macht van de Gemeenschappen en Gewesten te maximaliseren en de macht van de centrale overheid te minimaliseren, is een verdere bron van separatisme.

3) In de toekomst zullen de leden van het nationale Parlement verkozen in verkiezingen die verschillend zijn van die waarin de leden van de Gemeenschaps- en Gewestraden zullen verkozen worden. Maar de verkozenen, zowel in het nationale Parlement als in de Gemeenschaps- en Gewestraden, zullen in feite afkomstig zijn uit partijen verbonden met enkel één Gemeenschap, één Gewest, één taalgebied. Toch moeten de vertegenwoordigers die verkozen werden in het nationale Parlement bekommerd zijn om de noden en problemen van het Land als een geheel, terwijl de verkozenen in de Gemeenschaps- en Gewestraden een verantwoordelijkheid hebben die beperkt is tot de Gemeenschappen Gewesten.

Het gevaar is dan ook groot dat de verkozenen in het nationale Parlement, afkomstig uit partijen met een Gemeenschaps- of Gewestbasis, het algemeen welzijn van het Land zouden ondergeschikt maken aan een optiek beperkt tot de Gemeenschappen en Gewesten. Ook deze situatie kan een ernstige aanleiding zijn tot separatisme.

4) Talrijke en belangrijke problemen, toestanden en belangen, alhoewel behorend tot de bevoegdheid van één Gemeenschap of één Gewest, interesseren ook andere Gemeenschappen of Gewesten, of zelfs de bevolking van het hele Land. De huidige regels voorzien dat zulke situaties moeten of kunnen opgevangen worden door middel van "akkoorden" af te sluiten tussen Gemeenschappen, Gewesten en ook de centrale Staat.

Dit procédé is gevaarlijk omdat de betrokken algemene belangen afhankelijk worden van de vrije wil van diegenen die ze zouden aangaan. Er bestaan aldus opnieuw een risico van separatisme of van een afglijden naar confederalisme. De centrale overheid beschikt immers niet over de macht om beslissingen te nemen die nodig zijn voor de vrijwaring van het algemeen belang.

5) De wijzigingen van de Grondwet, waarbij de benoemingen van de Ministers door de Koning, de attributies van de Koning, en de machten en verantwoordelijkheden van de Ministers voor de ontbinding van het nationaal Parlement, beperkt worden, brengen het parlementair stelsel in het gedrang. Zij verlammen de normale en noodzakelijke werking en de verantwoordelijkheden van de Uitvoerende Macht.

Deze wijziging is gevaarlijk voor de toekomst van ons constitutioneel parlementair stelsel. In de gevallen van de Parlementsontbindingen die alleen maar met het akkoord of de instemming van de Kamer zelf kunnen geschieden, glijdt men af naar een vergaderingregime -niet langer een evenwichtig parlementair regime- en een almacht van het Parlement. Zulks is fundamenteel betreurenswaardig en schadelijk.

AKTIEGROEP VOOR DE TOEKOMST VAN BELGIE
Verenigingen en personaliteiten die gezamenlijk onder deze benaming dit manifest hebben ondergetekend

1. Verenigingen

Union des Fraternelles des Anciens Combattants 40/45 (Afdeling Brussel-West)
M. Emile GRASSER, Voorzitter

“Les Anciens Frères d’Armes”
M. François VANDERSTEEN, Voorzitter

Fédération Nationale des Anciens de la RAF & de la SAAF 40/45
M. Roger MALENGREAU, Ere-Ambassadeur, Erevoorzitter

Koninklijke Werk der Auto’s voor Oorlogsinvaliden
M. Jules BEECKMANS de WESTMEERBEECK, Nationaal Voorzitter

Belgen Eén
M. G. MICHOTTE, Voorzitter

Nationale Federatie der Belgian Forces in United Kingdom & Overseas
Commandant i.r. Albert SULEAU, Voorzitter

Belgische Demokratische Alliantie
M. Samuel VAN GEERSOM, Voorzitter

N.F.O.S. Brigade Piron
M. Hubert BAETE, Voorzitter
Kolonel i.r. Edgar HIERNAUX, Federale Secretaris

Fraternelle de la 5e Brigade d’Infanterie “Merckem”
M. Emile GRASSER, Voorzitter

Fraternelle du Corps de Volontaires Belges pour la Corée
M. J. VAN CAULELAERT, Nationaal Voorzitter

Société Royale Croix Verte Africaine de Belgique
M. Georges DROIXHE, Voorzitter

Koninklijke Verbond der Belgische Oorlogskruisen
Commandant Oscar CONREUR, Voorzitter

De Afstammelingen van de Leden van het Nationaal Congres van België
M. Jean GOETHALS, Beheerder

De Afstammelingen van de Strijders van 1830
M. Luc ROGENBACH, Voorzitter

Les Enfants de la Patrie
M. Jacques BINON, Voorzitter

Groepering voor de Eendracht der Belgen
M. Renaud MONIQUET, Nationaal Secretaris
M. Léon LAUWERS, Voorzitter afdeling Brugge

Comité van de Vlam
Commandant Oscar CONREUR, Voorzitter

Forces Belges en Grande-Bretagne 40/45
Lt-Generaal i.r. Adolphe MATTON, Voorzitter

Nationaal Verbond der Burgerlijke Oorlogsinvaliden, Weduwen en Rechthebbenden
M. Philippe COUQUELET, Nationaal Beheerder der Provincies Namen-Luxemburg

Les Invalides Prévoyants
M. André DRIESENS, Voorzitter

Association Belge des Jeunes pour le Souvenir des deux Guerres
M. Jean-Pierre ABSIL, Ondervoorzitter

Union Royale des Mères, Veuves de Guerre & Veuves d’Invalides
Mevrouw G. FRANCOIS - LEONARD, Voorzitster

Mouvement National Royaliste et Combattants 40/45
M. Jean HELLINCKX, Voorzitter

Vriendenkring der Officieren van de Veldtochten
Commodore i.r. D. GELUYCKENS, Voorzitter

Cercle Royal des Anciens Officiers des Campagnes d’Afrique
M. René PIRE, Voorzitter

Union Royale Nationale des Officiers Invalides de Guerre
M. Paul GERVY, Voorzitter

Groupement des Officiers de liaison
M. Yvon SURDIACOURT, Voorzitter

Koninklijke Vereniging van de Oprustgestelde Officieren
Lt-Generaal i.r. H. DEPOORTER, Voorzitter

Onafhankelijksfront (Gewest Antwerpen)
M. Jan VAN CALSTEREN, Voorzitter

Nationale Federatie der Oorlogsvrijwilligers
M. T. COPPIETERS ‘t WALLANT, Voorzitter

Koninklijke Vereniging der Nationale Orden gesticht door Leopold II
Graaf Paul le GRELLE, Generaal Voorzitter

Fédération Nationale des Fraternelles de l’Organisation Militaire Belge de Résistance
M. Marcel VAN HAUWAERT, Voorzitter

Association des Orphelins de Guerre de l’Armée
P. Pol THIBAUT, Voorzitter

Nationale Vriendenkring Paracommando
M. Eddy BLONDEEL, DSC, Ere Lt-Kolonel, Erevoorzitter

Verbond der Patriotten
Prinses Rosalie de MERODE, Voorzitster
De Heer Arts Eric BALLAUX, Ondervoorzitter

Association Royale Patriotique de Rixensart
M. Paul GERVY, Voorzitter

Nationale Confederaties van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden van België (Gewest Hasselt)
Graaf Paul le GRELLE, Voorzitter
M. Albert VANDEN BERGH, Secretaris

Pro Belgica
M. Paul de DECKER, Voorzitter a.i.
Ere Lt-Kolonel Albert PATERNOSTRE, Nationaal Secretaris

Union des Résistants et Prisonniers Politiques
M. Raymond DECLOEDT, Voorzitter

Koninklijk Verbond der Ridders met Zwaarden
M. Fernand VAN DEN EYNDE, Voorzitter

Groupe Général de Sabotage de Belgique, Brigade Spéciale de Luttre
M. Omer HENNEAUX, Voorzitter

Union Nationale des Evadés de Guerre
Cdt Vliegenier Henry BRANDERS, Voorzitter

Fraternelle Royale Nationale des Troupes de Transmission
Generaal-majoor i.r. Baron E. GREINDL, Voorzitter

Koninklijk Verbond der Vaderlandsminnende Kringen van Antwerpen en Omliggenden
M. Gaston LACROIX, Voorzitter

Koninklijke Nat. Federatie “de Veteranen van Koning Albert I”
Generaal-majoor i.r. Paul TICHON, Voorzitter

Nationaal Verbond der Veteranen van Koning Leopold III
M. André LAMBELLE, Nationaal Secretaris
M. René LALOIRE, Voorzitter van de afdeling Elsene

Fédération Nationale des Volontaires de Guerre
M. Joseph HENRION, Secretaris

Nationale Yzerfront voor België
M. Léon LAUWERS, Nationaal Secretaris


2. Personaliteiten

Mevrouw Marie-Paule ABRAHAMS-GODENNE
Ereprofessor INSAS en aan de Koninklijk Conservatorium van Brussel

De Heer J.-M. ANSPACH
Beheerder van maatschappijen

Generaal-majoor i.r. R. BATS
Gewezen Commandant van het Koninklijk Hoog Instituut van Defensie

De Heer Arts A. BEERNAERTS

Baron BEYENS
Ere Ambassadeur van Z.M. de Koning

De Heer Marc BLANPAIN
Afgevaardigde Beheerder van de Generale Bank

Doctor Claude BLOCH
Ere Reserve Lt-Kolonel, Ereprofessor U.L.B.

Baron Jean BLOCH
Gewezen Generale Voorzitter van "Mars & Mercure"

Mevrouw Arts BOYER de la GIRODAY

Graaf Hubert de BROUCHOVEN de BERGEYCK

De Heer F. CATTOIR
Erevoorzitter Professor Raad Scheikunde

De Heer I. CLAEYS BOUUAERT
Advocaat bij het Hof van Cassatie

De Heer en Mevrouw Robert CLUYSE
Ere arrondissement Commissaris van Nijvel

Baronnes CONSTANT-DAVID
Professor Emeritus bij de Universiteit van Luik

De Heer COPPIETERS de GIBSON

De Heer Xavier COPPIETERS de GIBSON
Ere Kolonel BEM

De Heer P.E. CORBIAU
Eregouverneur van de Generale Maatschappij van België

Generaal-majoor i.r. CREMER
Gewezen Commandant van het Koninklijk Hoog Instituut van Defensie

De Heer Jean de MOT
Ere Officier van de pantsereskadron van de Belgische Strijdkrachten in Groot-Brittannië

Burggraaf DUMON
Procureur Generaal Emeritus bij het Hof van Cassatie

De Heer Yves DUMON
Advocaat bij de Balie van Brussel, Reserve Lt-Kolonel Paracommando

De Heer J. EECKHOUT
Advocaat bij de Balie van Brussel

De Heer Jean-François FONTAINE
Beheerder van de vzw Bevordering van Burgerzin

De Heer G. FRANCK
Eredeken van de Nationale Orde van de Advocaten

Baron Simon FREDERICQ
Professor Emeritus R.U.G.

De Heer M. GREGOIRE
Advocaat bij de Balie van Brussel

De Heer Georges HANSEN
Ingenieur
Ere Reserve Commandant van de Belgische Strijdkrachten in Groot-Brittannië

De Heer A. Van HOUTTE
Lid van de Koninklijke Academie

De Heer G. JANSON
Eredirecteur van de Nationale Bank

Baron André JAUMOTTE
Ere Rector van de "Université Libre de Bruxelles".

De Heer J. LECLERCQ
Procureur Generaal Emeritus bij het Hof van appel van Bergen

De Heer J. LEMAIGRE
Erevoorzitter van het Beheer Comité van de Generale Bank

De Heer P. LEVY
Professor Emeritus U.C.L.

De Heer Maurice LIPPENS
Voorzitter-Afgevaardigde Beheerder van het Groep A.G.

De Heer C. LOUVEAUX
Eerste Voorzitter Emeritus van het Hof van Cassatie

Jhr. G. MARTIN
Erevoorzitter van de "Royale Belge"

Prinses François de MERODE
Erevoorzitster van Pro Belgica

Prins Werner de MERODE
Ere Ambassadeur van Z.M. de Koning

De Heer Paul MOORS
Beheerder U.F.A.C.

De Heer F. MOREAU
Gewezen Stafhouder van de Orde van advocaten (Brussel)
Erestafhouder van de Nationale Orde van advocaten

De Heer L. MOULIN
Gewezen Voorzitter van het Instituut van Politieke Wetenschappen

De Heer Robert NIEUWENHUYS
Ere Attaché bij het Kabinet van Z.M. de Koning

De Heer M. NOKIN
Eregouverneur van de Generale Maatschappij van België

Baron van OUTRYVE d'YDEWALLE
Eregouverneur van West-Vlaanderen

De Heer Arts R. PANNIER
Professor Emeritus R.U.G.

De Heer Alain PHILIPPSON

Vice-admiraal o.r. Burggraaf POULLET
Gewezen Stafchef van de Zeemacht

Lt-Generaal i.r. G. RENSON
Gewezen Commandant van het Koninklijk Militair School

Baron RITTWEGER de MOOR
Ere Ambassadeur van Z.M. de Koning
Erevoorzitter van de "Royal Navy Belgian Association"

Baron ROBERTS-JONES
Secretaris Perpetuum van de Koninklijke Academie

Baron Robert ROTHSCHILD
Ere Ambassadeur van Z.M. de Koning

Mevrouw SCHREIBER
Gewezen Afgevaardigde bij de V.N.

Baron A. de SCOVILLE
Secretaris Perpetuum van de Arts Academie

Jhr. (Marc) de SMEDT
Eerste Voorzitter Emeritus bij het Hof van appel

De Heer Jacques SOLVAY de LA HULPE
Erevoorzitter Solvay N.V.

Baron F. SPETH
Professor Emeritus V.U.B.

De Heer Félix STANDAERT
Ere Ambassadeur van Z.M. de Koning

De Heer J.J. STASSEN
Professor Emeritus Universiteit Luik

Baron M. van der STRATEN WAILLET
Ereburgermeester Westmalle

Baron de STRYCKER
Eregouverneur van de Nationale Bank

Baron de THIER
Ere Ambassadeur van Z.M. de Koning

Graaf UGEUX
Ereprofessor U.C.L.
Voorzitter v. het "Comité des Chefs de Réseaux de Renseignement et d'Action 40-45"

De Heer E. VAN der EYCKEN
Lid van de Koninklijke Academie

De Heer Th. VAN KAN
Algemene Directeur van Ieteren-autos

De Heer André G. VAN ROY
Voorzitter Afgevaardigde Beheerder van General Motors Continental

Baron Alfred WAUTERS
Eerste Voorzitter Emeritus van het Hof van Cassatie

DOCUMENTS

MANIFESTE
7 octobre 1993


GROUPE D'ACTION POUR L'AVENIR DE LA BELGIQUE
La liste des associations et des personnalités signataires de ce manifeste se trouve au bas de ce document.

Les citoyens et associations patriotiques soussignés ayant, avec loyauté et réflexion approfondies, pris connaissance de nos institutions politiques actuelles, redoutent avec angoisse que certaines règles qui les établissent mettent en péril la survie même de la Belgique.

Les dispositions qui suscitent cette angoisse concernent :

- La politique étrangère.

- Les pouvoirs et compétences des autorités nationales qui sont nocivement limités et dangereusement faibles alors que, comme dans tout Etat fédéral, ils doivent assurer la sauvegarde et la satisfaction des intérêts communs de toute la population du Pays ainsi que la cohésion entre les Communautés et les Régions et tous les citoyens.

- Les attributions profondément modifiées et amoindries du Roi et des ministres, quant à la nomination des ministres et la dissolution du Parlement national.

Ces dispositions et leurs corrections et modifications indispensables sont précisées en cinq points ci-après.

* * *

Citoyens responsables, nous avons tous le devoir civique de reconnaître nos nouvelles institutions qui furent créées par des décisions démocratiquement conformes à notre Constitution, prises par la Représentation Nationale.

Nous avons aussi le droit démocratique et le devoir civique de relever les éléments de ces institutions qui conduisent au séparatisme et d'indiquer les modifications ou corrections qui doivent nécessairement y être apportées pour que la Belgique survive.

Soyons de ceux qui construisent et, pour commencer, participons tous à cette grande chaîne d'information. Lisons, reproduisons et propageons ce manifeste. Il faut qu'il soit connu à tous les échelons de la population ; qu'il entre dans tous les cercles, dans tous les foyers, dans toutes les maisons !

La Belgique a besoin de nous,
Rejoignons les rangs de la citoyenneté responsable.


* * * * *

Résumé en 5 points de dispositions dangereuses pour la Belgique

1) Il est attribué aux Communautés et Régions le droit de conclure des traités internationaux ; et aux Régions de mener le commerce extérieur et de désigner les attachés commerciaux dans les postes diplomatiques et consulaires à l'étranger.

Ceci est un puissant ferment de séparatisme puisqu'il disloque la politique étrangère et donne aux Communautés et aux Régions le droit de se comporter à l'étranger comme des Etats souverains autonomes, ce que, bien entendu, elles ne sont pas.

2) Une fédération dont l'autorité du pouvoir central est faible s'expose à l'éclatement. Or la Constitution actuelle prévoit que l'Etat central n'a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois prises en vertu de la Constitution même, les Communautés et les Régions (...) étant compétentes dans toutes les autres matières.

Cet affaiblissement, périlleux à cause de la tendance de nos partis politiques actuels à attribuer un maximum de compétences et de pouvoirs aux Communautés et Régions, et un minimum à l'Etat central, est lui aussi un puissant ferment de séparatisme.

3) Dorénavant les membres du Parlement national seront élus par des élections distinctes de celle des Conseils législatifs communautaires et régionaux mais ils seront, les uns et les autres, issus des mêmes partis linguistiques locaux, communautaires et régionaux. Or les parlementaires nationaux doivent veiller aux intérêts, nécessités et problèmes concernant le Pays tout entier tandis que les conseillers communautaires et régionaux ont des responsabilités limitées à leur Communauté et Région.

Permettre ou accepter que les élus au Parlement national soient issus de partis locaux, régionaux et communautaires sacrifie l'intérêt général de la nation au seul profit de celui des Communautés et des Régions, et constitue un ferment dangereux de séparatisme.

4) Nombreux et importants sont les problèmes, les situations et les intérêts qui, bien que relatifs à des matières entrant dans les compétences et pouvoirs attribués aux Communautés et Régions, concernent, ou peuvent concerner, plusieurs de ses composantes ou même toute la population du Pays. Nos règles institutionnelles actuelles prévoient leur règlement par des "Accords" à conclure entre l'Etat central et les Régions et les Communautés.

Ce procédé, de nature confédérale, est dangereux parce qu'il soumet la sauvegarde des intérêts généraux à la libre volonté des "contractants". Ici encore, le spectre du séparatisme est présent car l'Etat central ne dispose pas des pouvoirs lui permettant de prendre les décisions en vue de la sauvegarde de ces intérêts généraux.

5) Les révisions constitutionnelles des premiers mois de 1993 relatives à la nomination des ministres par le Roi, la réduction des attributions du Roi et la réduction des pouvoirs et des responsabilités des ministres relatifs à la dissolution du Parlement national, faussent le régime parlementaire et paralysent, en le limitant, l'exercice normal et nécessaire des responsabilités du Pouvoir exécutif.

Ceci constitue un danger réel pour notre système démocratique et parlementaire, avec le risque, dans les cas de dissolution du Parlement qui requièrent l'assentiment de la Chambre elle-même, de glisser vers un régime d'assemblée -ce qui n'est plus un régime parlementaire équilibré- dont les aléas et les méfaits démontrés par l'histoire sont fondamentalement regrettables et nocifs.

GROUPE D'ACTION POUR L'AVENIR DE LA BELGIQUE
Associations et personnalités regroupées sous cette appellation pour signer ce manifeste.

1. Associations

Union des Fraternelles des Anciens Combattants 40/45 (Section Bruxelles-Ouest)
M. Emile GRASSER, Président

“Les Anciens Frères d’Armes”
M. François VANDERSTEEN, Président

Fédération Nationale des Anciens de la RAF & de la SAAF 40/45
M. Roger MALENGREAU, Ambassadeur Hre, Président Hre

Oeuvre Royale des Automobiles pour Invalides de Guerre
M. Jules BEECKMANS de WESTMEERBEECK, Président National

Belges Unis
M. G. MICHOTTE, Président

Fédération Nationale des Belgian Forces in United Kingdom & Overseas
Commandant e.r. Albert SULEAU, Président

Belgische Demokratische Alliantie
M. Samuel VAN GEERSOM, Président

F.N.A.C. Brigade Piron
M. Hubert BAETE, Président
Colonel e.r. Edgar HIERNAUX, Secrétaire Fédéral

Fraternelle de la 5e Brigade d’Infanterie “Merckem”
M. Emile GRASSER, Président

Fraternelle du Corps de Volontaires Belges pour la Corée
M. J. VAN CAULELAERT, Président National

Société Royale Croix Verte Africaine de Belgique
M. Georges DROIXHE, Président

Union Royale des Croix de Guerre Belges
Commandant Oscar CONREUR, Président

Les Descendants des Membres du Congrès National de Belgique
M. Jean GOETHALS, Administrateur

Les Descendants des Combattants de 1830
M. Luc ROGENBACH, Président

Les Enfants de la Patrie
M. Jacques BINON, Président

Groupement pour l’Entente des Belges
M. Renaud MONIQUET, Secrétaire National
M. Léon LAUWERS, Président de la Section de Bruges

Comité de la Flamme au Soldat Inconnu
Commandant Oscar CONREUR, Président

Forces Belges en Grande-Bretagne 40/45
Lt-Général e.r. Adolphe MATTON, Président

Union Royale Nationale des Invalides civils de la Guerre, Veuves et Ayant Droit
M. Philippe COUQUELET, Administrateur Naional. des Provinces Namur-Luxembourg

Les Invalides Prévoyants
M. André DRIESENS, Président

Association Belge des Jeunes pour le Souvenir des deux Guerres
M. Jean-Pierre ABSIL, Vice-Président

Union Royale des Mères, Veuves de Guerre & Veuves d’Invalides
Madame G. FRANCOIS - LEONARD, Présidente

Mouvement National Royaliste et Combattants 40/45
M. Jean HELLINCKX, Président

Amicale des Officiers des Campagnes
Commodore e.r. D. GELUYCKENS, Président

Cercle Royal des Anciens Officiers des Campagnes d’Afrique
M. René PIRE, Président

Union Royale Nationale des Officiers Invalides de Guerre
M. Paul GERVY, Président

Groupement des Officiers de liaison
M. Yvon SURDIACOURT, Président

Société Royale des Officiers Retraités
Lt-Général e.r. H. DEPOORTER, Président

Onafhankelijksfront (Gewest Antwerpen)
M. Jan VAN CALSTEREN, Président

Nationale Federatie der Oorlogsvrijwilligers
M. T. COPPIETERS ‘t WAL LANT, Président

Société Royale des Ordres Nationaux créés par Léopold II
Comte Paul le GRELLE, Président Général

Fédération Nationale des Fraternelles de l’Organisation Militaire Belge de Résistance
M. Marcel VAN HAUWAERT, Président

Association des Orphelins de Guerre de l’Armée
P. Pol THIBAUT, Président

Nationale Vriendenkring Paracommando
M. Eddy BLONDEEL, DSC, Lt-Colonel Hre, Président Hre

Rassemblement des Patriotes
Princesse Rosalie de MERODE, Présidente
Le Docteur Eric BALLAUX, Vice Président

Association Royale Patriotique de Rixensart
M. Paul GERVY, Président

Nationale Confederatien van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden van België (Gewest Hasselt)
Comte Paul le GRELLE, Président
M. Albert VANDEN BERGH, Secrétaire

Pro Belgica
M. Paul de DECKER, Président a.i.
Lt-Colonel Hre Albert PATERNOSTRE, Secrétaire National

Union des Résistants et Prisonniers Politiques
M. Raymond DECLOEDT, Président

Koninklijk Verbond der Ridders met Zwaarden
M. Fernand VAN DEN EYNDE, Président

Groupe Général de Sabotage de Belgique, Brigade Spéciale de Luttre
M. Omer HENNEAUX, Président

Union Nationale des Evadés de Guerre
Cdt Aviateur Henry BRANDERS, Président

Fraternelle Royale Nationale des Troupes de Transmission
Général-Major e.r. Baron E. GREINDL, Président

Koninklijk Verbond der Vaderlandsminnende Kringen van Antwerpen en Omliggenden
M. Gaston LACROIX, Président

Fédération Royale Nationale “les Vétérans du Roi Albert Ier”
Général-Major e.r. Paul TICHON, Président

Ligue Nationale des Vétérans du Roi Léopold III
M. André LAMBELLE, Secrétaire National
M. René LALOIRE, Président de la section d’Ixelles

Fédération Nationale des Volontaires de Guerre
M. Joseph HENRION, Secrétaire

Nationale Yzerfront voor België
M. Léon LAUWERS, Nationaal Secretaris


2. Personnalités

Madame Marie-Paule ABRAHAMS-GODENNE
Professeur Hre à l’INSAS et au Conservatoire Royal de Bruxelles

Monsieur J.-M. ANSPACH
Administrateur de sociétés

Général-Major e.r. R. BATS
Ancien Commandant de l’Institut Royal Supérieur de Défense

Docteur A. BEERNAERTS

Baron BEYENS
Ambassadeur Hre de S.M. le Roi

Monsieur Marc BLANPAIN
Administrateur Délégué de la Générale de Banque

Docteur Claude BLOCH
Lt-Colonel de Réserve Hre, Professeur Hre à l’U.L.B.

Baron Jean BLOCH
Ancien Président général de “Mars et Mercure”

Madame le Docteur BOYER de la GIRODAY

Comte Hubert de BROUCHOVEN de BERGEYCK

Monsieur F. CATTOIR
Président Hre Conseil Profess. Chimie

Monsieur I. CLAEYS BOUUAERT
Avocat près la Cour de Cassation

Monsieur et Madame Robert CLUYSE
Commissaire d’arrondissement Hre de Nivelles

Baronne CONSTANT-DAVID
Professeur Emérite à l’Université de Liège

Monsieur COPPIETERS de GIBSON

Monsieur Xavier COPPIETERS de GIBSON
Colonel Hre BEM

Monsieur P.E. CORBIAU
Gouverneur Hre Société Générale de Belgique

Général-Major e.r. CREMER
Ancien Commandant de l’Institut Royal Supérieur de Défense

Monsieur Jean de MOT
Officier Hre de l’Escadron blindé des Forces Belges en G.-Bretagne

Vicomte DUMON
Procureur-Général Emérite à la Cour de Cassation

Monsieur Yves DUMON
Avocat au Barreau de Bruxelles, Lt-Colonel de rés. Paracommando

Monsieur J. EECKHOUT
Avocat au Barreau de Bruxelles

Monsieur Jean-François FONTAINE
Administrateur de l’asbl Promotion du Civisme

Monsieur G. FRANCK
Doyen Hre de l'Ordre National des Avocats

Baron Simon FREDERICQ
Professeur Emérite R.U.G.

Monsieur M. GREGOIRE
Avocat au Barreau de Bruxelles

Monsieur Georges HANSEN
Ingénieur, Commandant de Réserve Hre des Forces Belges en Grande-Bretagne

Monsieur A. Van HOUTTE
Membre de la Royale Academie

Monsieur G. JANSON
Directeur Hre de la Banque Nationale

Baron André JAUMOTTE
Recteur Hre de l’Université de Bruxelles

Monsieur J. LECLERCQ
Procureur Général Emérite près la Cour d’Appel de Mons

Monsieur J. LEMAIGRE
Président Hre du Comité de Gérance de la Générale de Banque

Monsieur P. LEVY
Professeur Emérite à l’U.C.L.

Monsieur Maurice LIPPENS
Président-Administrateur Délégué du Groupe A.G.

Monsieur C. LOUVEAUX
Premier Président Emérite de la Cour de Cassation

Chevalier G. MARTIN
Président Hre de la Royale Belge

Princesse François de MERODE
Présidente d’Honneur de Pro Belgica

Prince Werner de MERODE
Ambassadeur Hre de S.M. le Roi

Monsieur Paul MOORS
Administrateur U.F.A.C.

Monsieur F. MOREAU
Ancien Batonnier (Bruxelles)
Doyen Hre de l'Ordre National des avocats

Monsieur L. MOULIN
Ancien Président de l'Institut des Sciences Politiques

Monsieur Robert NIEUWENHUYS
Attaché Hre au Cabinet de S.M. le Roi

Monsieur M. NOKIN
Gouverneur Hre de la Société Générale de Belgique

Baron van OUTRYVE d'YDEWALLE
Gouverneur Hre de la Flandre Occidentale

Le Docteur R. PANNIER
Professeur Emérite R.U.G.

Monsieur Alain PHILIPPSON

Vice-Amiral e.r. Vicomte POULLET
Ancien Chef d'état-major de la Force Navale

Lt-Général e.r. G. RENSON
Ancien Commandant de l'Ecole Royale Militaire

Baron RITTWEGER de MOOR
Ambassadeur Hre de S.M. le Roi - Président d'Honneurr de la Royal Navy Belgian Association

Baron ROBERTS-JONES
Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale

Baron Robert ROTHSCHILD
Ambassadeur Hre de S.M. le Roi

Madame SCHREIBER
Ancien délégué aux Nations Unies

Baron A. de SCOVILLE
Secrétaire perpétuel de l'Académie de Médecine

Chevalier (Marc) de SMEDT
Premier Président Emérite près la Cour d'Appel

Monsieur Jacques SOLVAY de LA HULPE
Président Hre Solvay S.A.

Baron F. SPETH
Professeur Emérite V.U.B.

Monsieur Félix STANDAERT
Ambassadeur Hre de S.M. le Roi

Monsieur J.J. STASSEN
Professeur Emérite de l'Université de Liège

Baron M. van der STRATEN WAILLET
Bourgmestre Hre Westmalle

Baron de STRYCKER
Gouverneur Hre de la Banque Nationale

Baron de THIER
Ambassadeur Hre de S.M. le Roi

Comte UGEUX
Professeur Hre à l'U.C.L. - Président du Comité des Chefs de Réseaux de Renseignement et d'Action 40-45

Monsieur E. VAN der EYCKEN
Membre de l'Académie Royale

Monsieur Th. VAN KAN
Directeur Général d'Ieteren-autos

Monsieur André G. VAN ROY
Président-Administrateur Délégué de General Motors Continental

Baron Alfred WAUTERS
Premier Président Emérite de la Cour de Cassation(c) Copyright - Pro Belgica vzw-asbl - 2008.